NEN 4400-1 certificaat

Jobs4europe is NEN 4400-1 gecertificeerd. De NEN norm is een norm die is opgesteld om u als opdrachtgever de zekerheid te bieden dat onze verplichtingen wat betreft de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies worden nagekomen en dat onze uitzendkrachten legaal en onder de juiste omstandigheden voor u aan de slag kunnen gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site www.normeringarbeid.nl.

NBBU lidmaatschap

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment binnen het flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de bond de collectieve belangen van inmiddels bijna 750 flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

De vereniging weerspiegelt de kenmerken van zijn achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Voor het inlenen van ons personeel zijn de algemene leververingsvoorwaarden van de NBBU van toepassing.

VCU

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.

Werkbrief

Download hier ons werkbriefje, deze wordt door de uitzendkracht bij ons ingeleverd.

NBBU certificaat

Download hier ons NBBU certificaat. Wij hanteren de NBBU-cao op correcte wijze voor onze uitzendkrachten.